Petícia EK

Nasledujúci text je slovenským prekladom textu petície a vyjadruje názory iniciátorov petície. Tvrdenia a názory vyjadrené v petícii nie je možné pokladať za tvrdenia prevádzkovateľa elektronického obchodu smoki.sk o produktoch predávaných prostredníctvom stránky smoki.sk ani za opis vlastností alebo spôsobu použitia produktov predávaných prostredníctvom stránky smoki.sk. Prevádzkovateľ poskytol priestor a zverejňuje slovenský preklad textu petície na stránke smoki.sk výhradne za účelom oboznámenia širokej verejnosti s textom petície.

 

Petícia

Členom Európskej komisie

My, dole popísaní, žiadame členov Európskej komisie, aby: zaistili, že budú elektronické cigarety (a ich používanie, ďalej „vaping“) náležite klasifikované ako všeobecný tovar a právne upravené ako rekreačná aktivita namiesto pokusov o definíciu vapingu ako fajčenie, užívanie tabaku alebo liečebnej terapie.

Elektronické cigarety sú výrobky prinášajúce fajčiarom skutočnú alternatívu, ktorá dokáže uspokojiť ich fajčiarske návyky bez značných a dobre známych rizík fajčenia tabakových výrobkov. Tieto výrobky, ktoré môžu zachraňovať ľudské životy, sú už sedem rokov široko dostupné a nikde doteraz neboli zaznamenané závažné škodlivé účinky. Uznávaní medzinárodní odborníci v oblasti minimalizácie dopadov užívania návykových látok (harm reduction) ich považujú za o 99%  bezpečnejšie o než fajčenie. Milióny fajčiarov po celom svete prešli čiastočne alebo úplne od fajčenia tabakových výrobkov k používaniu elektronických cigariet. (Niektorí fajčiari okrem vapingu stále fajčia, dochádza však aspoň ku zníženiu intenzity fajčenia.)
Tieto výrobky sú vyvinuté, vyrobené a distribuované v rámci odvetvia elektronických cigariet, a nie sú v žiadnom spojení s tabakovým priemyslom ani s farmaceutickým priemyslom. Sme presvedčení, že nezodpovedajúca, alebo neprimeraná, právna úprava bude znamenať ohrozenie verejnosti niekoľkými spôsobmi:
• odradzovanie od ich používania môže spôsobiť, že tato efektívna a príťažlivá alternatíva fajčenia bude rovnako neúčinná ako náhradná nikotinová terapia (napr. žuvačky a náplasti), o ktorých je známe, že v dlhodobom horizonte zlyháva v 93% prípadov,
• povzbudením neregulovaného čierneho trhu a

• zamedzením možnosti zníženia následkov pre fajčiarov, ktorí nezamýšľajú alebo nechcú prestať fajčiť a sú tak nútení pokračovať vo fajčení tabaku, ktoré prináša riziká pasívneho fajčenia ľuďom v ich okolí.

Legislatíva Európskej komisie už v súčasnej dobe umožňuje dostatočnú právnu úpravu týchto výrobkov. Subjekty v odvetví elektronických cigariet vo Veľkéj Británii úzko spolupracujú s príslušným regulačným orgánom, inštitútom Trading Standards, aby dosiahli legislatívnu zhodu s uvedenými zákonnými predpismi . Inštitút Trading Standards súhlasí, že sa jedná o správny a náležitý právny rámec pre tieto výrobky.

Zabrániť nezodpovedajúcej a/alebo neprimeranej právnej úprave je dôležité ako pre Európsku komisiu, tak pre členské štáty EU. Veríme, že sa budete usilovať, aby tieto výrobky boli klasifikované náležite. Nie je nutné pre tieto nové a inovatívne výrobky vytvárať novú legislatívu, súčasná legislatíva a predpisy sú pre ich právnu úpravu dostačujúce.

Návrhy klasifikovať tieto výrobky ako tabakové výrobky alebo liečivá sa nezakladajú na skutočnosti, rozumnej úvahe ani legislatíve. V elektronických cigaretách neprebieha žiadne spaľovanie, nie je v nich obsiahnutý tabak, nevytvára sa dym a nič v nich nehorí, nemožno ich teda oprávnene označiť ako tabakové výrobky. Rovnako tak neexistuje žiadny rozumný spôsob ako „prekrútiť“ právnu definíciu liečiva, aby mohla zahrňovať výrobok rekreačného užívania nikotínu, ktorý sa jednak za liečivo neprehlasuje, a rovnako nemá žiadne liečivé účinky. Elektronické cigarety neliečia závislosť na tabaku alebo nikotíne, skôr používateľovi poskytujú výrazne bezpečnejší spôsob ďalšieho užívania nikotínu.

Predaj týchto výrobkov v EU v súčasnej dobe upravujú štandardy GPSR 2005, CHIP (balenia a označenia ), predpisy pre značku CE a (bezpečnostný) predpis Zásuvky, vidlice apod. z r. 1994, atd. Drvivá väčšina predajcov elektronických cigariet už má zavedené mechanizmy k zaisteniu toho, aby nebol možný žiadny predaj mladistvým. Predpokladáme, že sa to stane bežnou praxou v celom odvetví.

Nikotín nie je kontrolovaná látka. Naopak, je voľne k dispozícii po celom území EU. Chceli by sme pripomenúť, že postavenie zákonného jednania mimo zákon, alebo likvidácia podobných výrobkov zámerne náročnými a nedosiahnuteľnými podmienkami právnej úpravy z dôvodu morálnych odsúdení, dezinformácii alebo zámeny s nežiaducim javom je neospravedlniteľná a nemorálna.

Vaping (používanie elektronickej cigarety) je rekreačná aktivita, ktorá je alternatívou k fajčeniu a mala by byť náležite právne ošetrená, a tato právna úprava následne patrične presadzovaná. Dospelí občania môžu učiniť svoje vlastné informované rozhodnutia o možnostiach, ktoré majú k dispozícii, tj. fajčenia, liečebnej intervencie, napr. náhradnej nikotínovej terapie, alebo rekreačné užívanie nikotínu používaním elektronických cigariet.
S pozdravom,
podpísaní

<podpísať>

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info