Obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

Predávajúci:
Ján Brndiar

SMOKI.SK
980 12 Hrnčiarske Zalužany 135

IČO: 40 240 436
DIČ: 1031766120
Nie sme plátci DPH

Kupujúci:
Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba ktorá pravdivo vyplní a odošle objednávku prostredníctvom portálu www.smoki.sk

Spotrebiteľ:
Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Sídlo elektronického obchodu:

980 12 Hrnčiarske Zalužany 135

Kontaktná osoba pre komunikáciu so zákazníkmi:
Ján Brndiar

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa,  keď Vy, alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na e-mailovú adresu brndiar@smoki.sk alebo listom na poštovú adresu:

Ján Brndiar - SMOKI.SK

Hrnčiarske Zalužany 135

980 12 Hrnčiarske Zalužany

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky http://www.smoki.sk/informacie-o-nakupe/formular-pre-odstupenie-od-zmluvy. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom). Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Objednávanie

Kupujúci dostane dostupný tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred dokončením objednávky oboznámiť s celkovou cenou tovaru vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (doprava a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku alebo tovar, ktorý momentálne nie je na sklade u dodávateľa, má kupujúci možnosť preveriť si termín dodania a konečnú cenu tovaru u predávajúceho telefonicky alebo e-mailom na číslach alebo adresách uvedených v sekcii „Kontakt“. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenie ponuky zo strany predávajúceho.

Objednávať tovar je možné nasledujúcimi spôsobmi:
- Prostredníctvom internetového obchodu na stránkach www.ecigareta-innokin.sk, www.smoki.sk
- Telefonicky

Lehoty

Všetok tovar v ponuke je na sklade, ak nie je pri konkrétnom produkte uvedené inak. Tovar  predávajúci odošle do jedného pracovného dňa od potvrdenia objednávky. Pri rýchlom predaji posledných kusov sa môže stať, že ponúkaný tovar nie je na sklade. V prípade ak nie je objednaný tovar na sklade, predávajúci touto skutočnosťou oboznámi kupujúceho prostredníctvom emailu alebo telefonicky do 1 pracovného dňa od potvrdenia objednávky a dohodne s kupujúcim ďalší postup a zároveň doplní do ponuky na stránke informáciu o nedostupnosti tovaru.

Kupujúci je povinný prevziať zásielku na pošte do skončenia úložnej doby 5 dní. Po uplynutí úložnej doby a vrátení zásielky slovenskou poštou predávajúcemu, nemá kupujúci nárok na opätovné zaslanie tovaru. Opätovné zaslanie tovaru je možné na základe dohody predávajúceho a kupujúceho.

Zákaz predaja

Predávajúci nesmie spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu, ktoré si spotrebiteľ neobjednal, ak súčasne s dodávkou takého tovaru alebo s poskytnutím takej služby žiada ich zaplatenie.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info